• เปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการบูรณาการ
  ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  หัวหน้าทีม Q Coaching team
  ประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงพร้อมๆ กับการปฏิรูปการศึกษาของไทยตั้งแต่เมื่อ 20 […]

 • Thumbnailวันนี้ได้รับคำเชิญไปบรรยายเรื่องสันติวิธีอีกครั้ง เป็นครั้งที่สองในปีนี้ ส่วนครั้งที่สามก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ประเด็นที่ผมคุยส่วนใหญ่คือการนำเสนอกระบวนการสันติวิธีในมุมมองของอิสลาม ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆ […]

 • สตรีมุสลิมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสันติภาพ
  ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  บทนำ

  ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ในการนำเอาหลักคำสอน […]

 • Thumbnailพลิกกลยุทธ์การสอน สร้างสรรค์ให้เด็กคิด พิชิตศตวรรษ 21

  โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ […]

 • การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

  โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

   

  ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับในหลายๆ เรื่อง […]

 • Thumbnailจากนโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกี่ยวกับการลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการใช้ e-document ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้การใช้ qr-code และ shot url มีความสำคัญขึ้น ผมเลยขอนำเสนอวิธีการสร้างสองสิ่งนี้อย่างง่ายๆ […]

 • เห็นข่าวทางทวีตเตอร์คุยเรื่องการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ ต้องเรียนว่าจากประสบการณ์ของผมเอง งานหนึ่งชิ้นของผม (เป็นบทที่สองที่ผมรวบรวมไว้) ผมเก็บไว้ใน […]

 • ต้อนรับวันที่ 1 รอมฏอน ปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1436 ซึ่งตรงกับปฏิทินไทยวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (ส่วนตัวโล่งอกที่ รอมฏอนนี้ตรงกันกับหลายประเทศ)

  ช่วงหลังๆ เกือบจะไม่มีแรงมานั่งเขียนบล็อกเลยครับ ที่ไม่มีคือ […]

 • jaruwat changed their profile picture 5 years, 2 months ago

 • Thumbnailเรื่องที่จะเขียนเป็นประเด็นที่เกิดจากต่อมความคิดถูกกระตุ้นเมื่อมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดทำค่ายพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นประเด็น นาซีหะฮ์ซึ่งแปลตามศัพท์ทั่วๆ ไปจะเข้าใจว่า หมายถึงการตักเตือน […]

 •  แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 5 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน
  โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
   

  ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจากผลการประเมินดังกล่าว ได้นำไปสู่การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยและภายนอก และท้ายที่สุดได้มีมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เห็นชอบให้ยกเลิกแผนยุทศาสตร์ ระยะที่ 4 และเริ่มประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 5 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ของมหาวิทยาลัย และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย

  สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอประเด็นสำคัญๆ ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ในขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อแผนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่อไป

   

  วิสัยทัศน์และตำแหน่งของมหาวิทยาลัย

  แผนยุทธศาสตร์กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

  “มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการหลักการอิสลามอย่างมีดุลยภาพ สร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืน”

  จากวิสัยทัศน์ข้างต้น เราจะเห็นทิศทางและสถานของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี้

  1) มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้มาตรฐานหมายถึงการยอมรับมหาวิทยาลัยในฐานะการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินครอบถ้วนตามพันธกิจและมีคุณภาพในการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ประจักษ์ชัด

  การผลักดันสู่มาตรฐานไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญและเกิดขึ้นได้แบบฉับพลัน แต่ต้องด้วยหลายปัจจัยที่เกื้อหนุนภายใต้การวางแผนงานปฏิบัติงานที่ชัดเจน การปรับระบบและกลไกการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง การกำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่อยู่เป็นฐานความร่วมมือและเป็นทีม

  2) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้รากฐานหลักการและองค์ความรู้อิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากหลักการอิสลามเป็นหลักการที่ครอบคลุม สมบูรณ์สามารถนำไปใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยและเป็นหลักการที่สามารถนำพามนุษย์ สังคมสู่ความสมบูรณ์แบบ และในปัจจุบันการดำเนินพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปยังมีเพียงมิติเดียว ไม่ได้สร้างมุมมองใหม่จากรากฐานของหลักการอิสลามในการพัฒนา จึงนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่รอบด้าน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมภายใต้หลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมและสรรสร้างสังคมที่มีสันติภาพที่ยั่งยืน

  การดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยถึงแม้จะวางอยู่ภายใต้รากฐานแห่งหลักคำสอนของศาสนาอิสลามแต่มิใช่เป็นการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายสำหรับมุสลิมเท่านั้น หากแต่เป็นการดำเนินงานที่ประชาชาติทั้งมวล ดังที่ระบุไว้ในอายะห์ที่ 107 ซูเราะห์อัลอัมบิยาอฺ “และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจาเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติทั้งมวล” ซึ่งเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย

   

  เป้าประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์

  แผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 5 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การเสริมสร้างอัตลักษณ์และบัณฑิตพึงประสงค์ 3) การยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย 4) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข 5) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์สังคมสันติสุข และ 6) การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสวัสดิการบุคลากร ซึ่งจากประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้นจะมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอน 1 ประเด็นคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 4  เป้าประสงค์ ได้แก่

  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ จึงมีการกำหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งสิ้น 14 กลยุทธ์ โดยจำแนกตามจุดมุ่งเน้นของประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

  1) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่สมดุล เป้าประสงค์นี้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริงให้กับนักศึกษา ทั้งนี้นวัตกรรมเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกับการบูรณาการคือจุดเน้นสำคัญสำหรับความเป็นมหาวิทยาลัย และมิติหนึ่งของการบูรณาการคือการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านประสบการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนสู่การให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้เรียน สร้างคุณค่าการเรียนรู้ เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดกลยุทธ์ดำเนินการไว้ได้แก่
  1) การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
  2) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
  3) การส่งเสริมการค้นคว้า การศึกษาอิสระและการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
  4) การส่งเสริมการเรียนรู้สหกิจศึกษาในแต่ละหลักสูตร
  2) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เพื่อสร้างการพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรให้เกิดมาตรฐานคุณวุฒิ และการสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา โดยในกลยุทธ์กลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้นักศึกษาได้มีโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ดำเนินการในกลุ่มนี้ได้แก่
  1) การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  2) การสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
  3) การสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มศึกษาทั่วไป
   3) การปรับปรุงคุณภาพห้องเรียน สื่อการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้กลุ่มกลยุทธ์ดำเนินการนี้มุ่งสร้างความพึงพอใจในการให้บริการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและผลักดันคุณภาพของปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
  1) การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
  2) การพัฒนาระบบและการซ่อมบำรุงสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
   4) การกำกับติดตามและการพัฒนากระบวนการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมพร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม เป้าประสงค์นี้มุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคม โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 4 กลุ่มหลัก พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับสังคม กลยุทธ์ดำเนินการในกลุ่มนี้ ได้แก่
  1) การสร้างความพร้อมการเปิดหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2) การเปิดหลักสูตรด้านฮาลาล
  3) การพัฒนาหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ
  4) การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา
  5) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบบริหารหลักสูตร
   

  กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

  สำหรับแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5 มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญจากแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ผ่านๆ มา คือ การกำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อสร้างตำแหน่งสถานะและทิศทางที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกับตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์จะไม่นำเอาตัวชี้วัดดำเนินการหรือตัวชี้วัดจากการประกันคุณภาพมาใช้ เนื่องจากต้องการสร้างความชัดเจนของการดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ตัวชี้วัดในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพจะปรากฏเฉพาะในแผนปฏิบัติงานประจำปีเท่านั้น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้สอดคล้องกับข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ในหลายครั้ง ขณะเดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนขึ้น

  สำหรับขั้นตอนต่อไปสำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
  1) การชี้แจงทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ต่อหน่วยงาน โดยสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดให้มีการประชุมชี้แจง จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ไปใช้หน่วยงาน
  2) หน่วยงานทำการศึกษา วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดส่งแผนงาน โครงการและกิจกรรมมายังสำนักแผนฯ
  3) หน่วยงานชี้แจงโครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
  4) คณะกรรมการประเมินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการประกอบแผนยุทธศาสตร์
  5) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการประกอบแผนยุทธศาสตร์ และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
  6) หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
   

 • Ismail and Profile picture of jaruwatjaruwat are now friends 6 years, 5 months ago

 • ช่วงนี้กำลังวุ่นกับการจัดกิจกรรมตามแผนการวิจัยครับ แต่พอได้รับโจทย์จากทางคณะว่าให้ช่วยถ่ายทอดเทคนิคหน่อยว่าเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการพิจารณา ผมเลยขอประมวลประสบการณ์มาเล่าแลกเปลี่ยน […]

 • Thumbnailผมเริ่มสอนด้วยวิธีการใหม่สำหรับวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาได้สักสามสัปดาห์ โดยกระบวนการสอนที่เน้นการพูดคุยซักถามของนักศึกษากันเองในชั้นเรียน โดยนักศึกษาจะทำการศึกษาค้นคว้ามาและนำเสนอ โดยเงื่อนไขคือ […]

 • ปรับกระบวนการสอนเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอุดมศึกษา
  ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
  บทนำ

  ความเปลี่ยนแปลงของสังคม […]

 • ตอนสมัยเรียน เวลาผมคุยกับเพื่อนๆ บางทีเพื่อนๆ มักจะทักกลับมาครับว่า “ทำไมต้องสั่งด้วย” ซึ่งเมื่อเจอแบบนั้นผมก็ต้องรีบแก้ตัวครับว่า “ไม่ได้สั่ง ขอให้ช่วย” แรกๆ งงกับตัวเองครับ ทำไมคำพูดเรากลายเป็นไปสั่งเขาได้ อือ […]

 • Thumbnailวันเวลามันผ่านไปเร็วมากครับ ดูไปดูมา อ้าว นานมากแล้วที่ไม่ได้เขียนบันทีกในเว็บบล็อกเลย วันนี้ใจมันว่างอยากจะอะไรที่เป็นสาระครับ กลับเข้ามา มือจับแป้นพิมพ์ อือ ระยะห่างที่ยาวนานในครั้งนี้ อยู่ๆ […]

 • สื่อกับการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
  ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
   

  เชื่อว่าครูส่วนใหญ่ยอมรับว่า “สื่อการเรียนรู้” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน […]

 • Thumbnail

  รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ให้ภาพกว้างว่า การเขียนทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นให้เรายอมรับในขั้นต้นว่า เรากำลังเจอกับความยาก เพราะเรารู้แล้วว่าเราทำสิ่งยาก อย่าท้อถอย

  <a href="http://stats.storify.com/record/click?sid=504c5256342ee384180c5f96&redirect=http://twitter.com/jaruwut/status/244712412299812864&quot; […]

 • เสร็จงานสำคัญมาได้สองคืนครับ พอจะเริ่มหยิบงานใหม่มานั่งเจียรนัยต่อ ปรากฏว่ารู้สึกล้าอย่างบอกไม่ถูก เลยนึกวิธีสร้างความกระชุ่มกระชวยได้ว่าเขียนบล็อกสิมันทำให้อารมณ์ทำงานวิชาการกลับมาได้ ที่สำคัญไม่ได้เขียนมานานแล้ว […]

 • Load More